Ứng dụng

Hệ thống Nước & Nước thải
Đo mức, lưu lượng và áp suất của Hệ thống Nước & Nước thải 


Khai thác mỏ

Đo mức bồn chứa xi măng, các, đá...


Nhà máy hóa chất

Đo mức, nhiệt độ, áp suất cho các bồn chứa hóa chất có tính ăn mòn.


Nhà máy xi măng

Quy trình đo lường đáng tin cậy cho các bồn chứa xi măng...


Ngành công nghiệp gỗ

Đo mức, nhiệt độ trong các bồn chứa trong môi trường khói bụi...